Quines despeses té comprar un habitatge

Sol·licitis o no una hipoteca per finançar la teva nova casa, el fet de comprar-la comporta unes despeses obligatòries que incrementen el pressupost del comprador

Una pregunta important que al principi sempre passa desapercebuda. Quines despeses té comprar un habitatge? Adquirir una casa és, probablement, una de les decisions financeres més importants a què ens enfrontarem durant la nostra vida per la gran quantitat de diners que implica. I a més, a l'hora de fer el pas, hem de ser conscients que hi ha diverses despeses associades a la compra d'un habitatge que incrementen el pressupost del comprador. Independentment que es recorri o no a un finançament extern, generalment en forma d'hipoteca bancària, l'operació de compravenda implicarà despeses obligatòries que no s'especifiquen en el preu de l'immoble i que és important saber per calcular l'import final que es pagarà.

Les despeses de la compra d'un habitatge són abonades, en general, pel comprador. En tractar-se de diversos serveis, i amb l'objectiu de facilitar-ne la comprensió, en aquest article els dividirem entre les despeses obligatòries (encara que l'immoble es pagui al comptat) i les derivades de la sol·licitud d'una hipoteca.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Despeses independents de la sol·licitud d'una hipoteca immobiliària

Una part important de les despeses de la compra d'un habitatge són les que es deriven de fer una operació de compravenda immobiliària. Es tracta de despeses o serveis que cal pagar de manera obligatòria i que no s'especifiquen en el valor de mercat de l'habitatge. Aquestes despeses, que detallem a continuació, recauen en el comprador excepte si el venedor n'assumeix part o la totalitat d'alguna.

Percentatge de la immobiliària

Si s'opta per fer la compra de l'habitatge a través d'una immobiliària, és molt habitual que cobri un interès percentual del valor de la compra. Aquest percentatge no està regulat per llei i depèn, a més, de la zona geogràfica en què estigui situada la immobiliària. Però, per norma general, les immobiliàries cobren un percentatge que oscil·la entre l'1% i el 3% més IVA.

El percentatge que cobra la immobiliària és una de les despeses que es poden dividir entre el comprador i el venedor, o assumir-ne la totalitat qualsevol de les dues parts.

Despeses de notaria

El notari s'encarrega de visar l'escriptura pública de compravenda, el document amb més força jurídica, que cal inscriure en el Registre Públic. El comprador pot triar el notari que vulgui, que cobrarà un aranzel fix establert pel Govern i el cost del qual està determinat pel valor de l'immoble.

Despeses d'inscripció registral de l'immoble

Una altra de les despeses associades a la compra d'un habitatge és la derivada d'inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat que li correspongui. Igual que amb els serveis de notaria, els costos de registre també estan establerts pel Govern i són iguals per a tots els registradors de la propietat. El preu variarà en funció de les característiques particulars de la inscripció i de si s'hi han de sumar altres tràmits, com la nota simple que s'agrega a la inscripció.

Pagament de l'IVA o de l'impost de transmissions patrimonials

Gairebé totes les operacions financeres comporten el pagament d'un tribut a l'Administració pública. En el cas de la compra d'un habitatge, aquest impost és diferent en funció de si es tracta de la primera adquisició de l'immoble o de si és la segona o ulterior transmissió de la casa.

Si es tracta de la primera adquisició de la propietat, caldrà pagar l'IVA corresponent. Una despesa que recau sempre en el comprador. El tipus impositiu d'IVA que cal pagar depèn del tipus d'immoble que s'adquireixi. En el cas d'habitatges, es tributa el 10% del valor de venda, excepte si es tracta d'un habitatge de protecció oficial, cas en el qual el tipus impositiu és del 4%.

En una segona o posterior transmissió de l'habitatge, l'impost al qual s'ha de fer front ja no serà l'IVA, sinó l'impost de transmissions patrimonials. Es tracta d'un impost autonòmic que varia en funció del lloc en què adquirim l'habitatge, i oscil·la entre el 6% i el 10%.

Despeses derivades de la sol·licitud d'una hipoteca

Pagar un habitatge al comptat està a l'abast de molt pocs per l'elevada quantitat de diners que suposa. Per això es recorre a mètodes de finançament externs, el més habitual dels quals és la hipoteca. Una hipoteca implica unes despeses en la compra de l'habitatge que són, bàsicament, el tipus d'interès que cobra l'entitat de crèdit pels diners prestats. Tanmateix, i encara que de vegades es desconegui, una hipoteca també comporta unes altres despeses prèvies que haurà d'abonar el comprador de l'habitatge.

Despeses de taxació de l'habitatge

Taxar l'immoble serà el primer requisit que sol·liciti l'entitat bancària per concedir una hipoteca. Consisteix a estimar el valor de l'habitatge tenint en compte paràmetres com la ubicació, disposició de les habitacions, proximitat a mitjans de transport públic, etc. Es tracta d'una gestió fonamental, a més d'obligatòria, ja que les entitats no financen el 100% del valor de l'immoble, sinó que, per normal general, financen el 80% del valor de taxació.

Impostos derivats dels actes jurídics documentats (AJD)

Aquest impost suposa un percentatge de la responsabilitat hipotecària que tinguem assumida amb el préstec, és a dir, de la suma total dels capitals garantits per la finca hipotecada. S'està exempt del pagament d'aquest impost si es tracta d'un habitatge de segona mà o d'un de nou de protecció oficial.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Escriptura de la hipoteca

L'escriptura de la hipoteca és el document que considera els beneficiaris de la hipoteca com a compradors davant l'entitat financera. És un tràmit obligatori, ja que qualsevol hipoteca s'ha d'elevar en document públic.

Inscripció registral de la hipoteca

La hipoteca, igual que l'habitatge, s'ha d'inscriure al Registre de la Propietat. El preu també està estipulat pel Govern i varia en funció de les característiques de la hipoteca.

Adquirir un immoble és una operació financera complexa, amb moltes despeses associades a la compra de l'habitatge. Per això és important conèixer-les totes i tenir-les en compte a l'hora de calcular les possibilitats reals de desemborsament i la capacitat d'endeutament.

Amb l'eina BBVA Valora podràs conèixer aspectes essencials de l'habitatge que vols adquirir i del barri on està ubicat, i així podràs fer els teus primers números per a la compra d'un immoble.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.