Què és la compensació per risc de tipus d'interès

T'expliquem en què consisteix aquesta clàusula i en quines hipoteques es pot aplicar

La Llei 41/2007, de 7 de desembre, de regulació del mercat hipotecari, preveu el cobrament d'una compensació per risc de tipus d'interès en els supòsits de cancel·lació subrogatòria i no subrogatòria, total o parcial, dels préstecs o crèdits hipotecaris, que es produeixin dins un període de revisió de tipus d'interès amb una durada pactada superior a 12 mesos.

Aquesta compensació, que afecta els préstecs i crèdits hipotecaris formalitzats amb posterioritat al 9 de desembre de 2007, sempre que la hipoteca (garantia) recaigui sobre un habitatge i el prestatari (deutor) sigui persona física o petita empresa a l'efecte de l'impost de societats, intenta rescabalar l'entitat bancària quan es cancel·la anticipadament el préstec o crèdit i la cancel·lació genera una pèrdua de capital a l'entitat. En qualsevol cas, la compensació no pot excedir l'import de la pèrdua generada.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

L'escriptura de préstec o crèdit hipotecari ha de preveure quina de les modalitats que s'indiquen a continuació s'aplica per al càlcul de la compensació per risc de tipus d'interès:

1. Un percentatge fix que haurà d'aplicar-se sobre el capital pendent en el moment de la cancel·lació.

2. La pèrdua, total o parcial, que la cancel·lació generi a l'entitat, calculada de conformitat amb la diferència entre el capital pendent en el moment de la cancel·lació anticipada i el valor de mercat del préstec o crèdit cancel·lat.

De conformitat amb el que indica la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per als crèdits o préstecs hipotecaris referits a tipus d'interès fix o variable amb un període de revisió superior a dotze mesos, no hi ha comissió per amortització anticipada total o parcial. Tanmateix, sí que es pot pactar una compensació per desistiment i/o una compensació per risc de tipus d'interès.

Quant a la compensació per desistiment, que estableix una compensació pel que fa a la pèrdua que pateix una entitat bancària pel desistiment unilateral del contracte, es pot pactar tant en els crèdits o préstecs hipotecaris a tipus d'interès variable amb un període de revisió igual o inferior a 12 mesos, així com per als crèdits o préstecs hipotecaris a tipus d'interès fix o variable amb un període de revisió superior a dotze mesos, sempre que s'hagin formalitzat amb posterioritat al 9 de desembre de 2007 i es donin les condicions establertes a la Llei 41/2007.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

A més d'aquesta compensació, la Llei 41/2007, de 7 de desembre, estableix una compensació pel que fa a la pèrdua que pateix una entitat bancària pel desistiment unilateral del contracte (compensació per desistiment). Aquesta llei indica les quantitats màximes que pot percebre l'entitat bancària per aquest concepte:

- La compensació màxima per amortització dins els 5 primers anys de vida de la hipoteca serà del 0,50% del capital amortitzat.

- La compensació màxima per amortització posterior als cinc anys de vida de la hipoteca serà del 0,25% del capital amortitzat.

Tant la compensació per desistiment com per risc de tipus d'interès han d'estar determinades en el contracte i en l'oferta hipotecària que facilita l'entitat bancària, per la qual cosa convé informar-se detalladament de totes les condicions del préstec o consultar l'entitat bancària en cas de tenir qualsevol dubte.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.