Com fer el canvi d'hipoteca a un altre banc

Les diverses gestions que cal afrontar per subrogar la hipoteca en una entitat bancària diferent
Quan es té un préstec hipotecari (hipoteca) amb un banc, pot resultar interessant canviar la hipoteca a una altra entitat financera per obtenir una millora en les condicions del préstec sense necessitat de cancel·lar-lo i formalitzar-ne un de nou. Aquesta operació es fa a través d'una subrogació de creditor o entre entitats, és a dir, el deutor decideix canviar d'entitat bancària per beneficiar-se d'una modificació en les condicions de l'operació i/o en el termini d'amortització.
Bàner superior subrogació Bàner superior subrogació
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
Però, és gaire complex fer el canvi d'hipoteca a un altre banc per accedir a una oferta millor en el préstec? El canvi d'una hipoteca a un altre banc està regulat per llei i requereix que la nova entitat financera estudiï la situació, així com el compliment dels requisits i el pagament dels costos associats a la subrogació.

Procediment per canviar la hipoteca de banc

Durant aquest procés, la nova entitat escollida informarà el deutor i l'acompanyarà durant el procediment per al canvi. En primer lloc, la nova entitat financera estudiarà la situació i comprovarà que es compleixin els requisits per a la concessió del préstec hipotecari. En cas que l'estudi sigui positiu, la nova entitat presentarà una oferta vinculant al deutor, en la qual figuraran les condicions financeres del nou préstec hipotecari.

Una vegada el deutor hagi acceptat l'oferta, la nova entitat notificarà a l'altre banc la seva decisió de subrogar-se i li requerirà que, en el termini de set dies naturals, emeti un certificat sobre l'import degut pel préstec hipotecari.

Una vegada el banc hagi lliurat la certificació, aquest tindrà quinze dies naturals per enervar la subrogació, és a dir, formalitzar amb el deutor una modificació de les condicions del préstec que igualin o millorin l'oferta vinculant.

Si, després de 15 dies, el banc actual no manifesta amb caràcter vinculant la seva disposició a formalitzar la modificació de les condicions amb el deutor, es podrà signar l'escriptura de la subrogació d'hipoteca.

A més, cal tenir en compte que el canvi d'una hipoteca de banc comporta unes despeses de notaria, gestoria i registre, així com una comissió de subrogació, segons s'estipuli en el contracte. A més, el deutor s'haurà d'assessorar sobre els possibles costos addicionals que pot comportar la subrogació, com ara despeses de cancel·lació o desistiment, risc de tipus d'interès, nova taxació de l'immoble i impost d'actes jurídics documentats.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Resum

El canvi d'hipoteca a un altre banc pot suposar una millora en les condicions de l'operació i/o en el termini d'amortització. Per tal que la nova entitat bancària presenti una oferta vinculant al deutor amb les condicions d'aquest, el deutor haurà de complir els requisits per a la concessió del nou préstec. Si el banc actual no iguala o millora l'oferta realitzada per la nova entitat, se signarà l'escriptura de subrogació amb les noves condicions del préstec. Finalment, l'operació comporta uns costos que el deutor haurà d'assumir.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.