Per què t'interessa conèixer com funcionen els trams de l'IRPF?

La taula de trams de l'IRPF ajuda a establir, de manera proporcional, el percentatge d'impostos que cada treballador paga en funció dels seus ingressos

Arriba el moment de fer la declaració de la renda i una de les claus per entendre com funciona el pagament de l'impost sobre la renda de les persones físiques és saber en què consisteixen els trams de l'IRPF.

Aquests trams indiquen quin percentatge d'impostos ha de pagar cada contribuent i van escalant augmentant en funció dels seus ingressos bruts, els quals pot conèixer gràcies a la nostra calculadora de sous, de manera proporcional; la filosofia darrere d'aquesta mecànica és reduir el pagament d'impostos dels que tenen unes rendes més baixes i augmentar el de les rendes més elevades.

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.
Així, a continuació es presenten els trams de l'IRPF per a l'exercici 2017:
Trams de l'IRPF per l'exercici 2017
Trams de l'IRPF per l'exercici 2017
Base imposable
Retenció
Trams de l'IRPF per l'exercici 2017
0 €
12.450 €
19%
Trams de l'IRPF per l'exercici 2017
12.450 €
20.200 €
24%
Trams de l'IRPF per l'exercici 2017
20.200 €
35.200 €
30%
Trams de l'IRPF per l'exercici 2017
35.200 €
60.000 €
37%
Trams de l'IRPF per l'exercici 2017
Més de 60.000 €
45%

Com funcionen els trams d'IRPF

Com es pot veure, la taula de l'IRPF assigna el pagament d'impostos de manera progressiva. A més, no s'ha d'entendre cada tram com un bloc estanc en què es tributa en un determinat percentatge pel total dels ingressos, encara que aquests tot just superin uns centenars d'euros el límit del nou tram.

A la pràctica, aquesta flexibilitat es tradueix en el fet que cada treballador paga un determinat percentatge pels diners acumulats en cada tram, no pel total de les rendes obtingudes en el tram màxim. Vegem-ho amb un exemple:

Imaginem que un treballador guanya 21.000 euros bruts a l'any, cosa que en argot fiscal es denomina "rendiment del treball". Llavors, hauria de pagar el 30% d'impostos del total del seu salari anual per haver superat en només 800 euros el límit entre trams? No. En realitat, el pagament de l'IRPF d'aquest contribuent quedaria així:
Base imposable: 21.000 €
Base imposable: 21.000 €
Tram
A pagar
Base imposable: 21.000 €
Primer tram: paga el 19% de 12.450 €
2.365,50 €
Base imposable: 21.000 €
Segon tram: paga el 24% de 7.750 € (la diferència entre el primer i segon tram)
1.860 €
Base imposable: 21.000 €
Tercer tram: paga la diferència entre els seus ingressos, 21.000 €, i el límit del tram, 20.200 €
240 €
Base imposable: 21.000 €
Total a pagar sense tenir en compte altres dades fiscals i personals
4.465,50 €

D'aquesta manera, veiem com el contribuent no ha hagut de tributar el total dels seus ingressos partint de percentatge de retenció del tercer tram (el 30%) per "passar-se" entre trams només 800 euros.

Així, d'aquest total a pagar s'han de reduir tant les retencions que ja se li han practicat durant tot l'any com les possibles deduccions a les quals el contribuent tingui dret.

Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

Conèixer els trams de l'IRPF és una manera útil d'entendre per què paguem una determinada quantitat de diners a Hisenda amb la declaració anual de la renda. Tanmateix, no tots els contribuents tenen per què fer aquesta declaració.

Així, encara que Hisenda especifica que, en principi, “estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya”, hi ha una sèrie d'excepcions que tot seguit repassem:

Qui està exempt de presentar la declaració de la renda
Qui està exempt de presentar la declaració de la renda
Treballadors el salari brut anual dels quals (rendiments del treball) sigui igual o inferior a 22.000 €.
 • Sempre que procedeixin d'un sol pagador.
 • Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 €.
 • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives
Qui està exempt de presentar la declaració de la renda

El límit es fixa en 12.000 € anuals en els casos següents:

 • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 € anuals.
 • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
 • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
Qui està exempt de presentar la declaració de la renda
Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 € anuals.
S'exclouen del límit conjunt de 1.600 € anuals els guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva.
Qui està exempt de presentar la declaració de la renda
Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb un límit conjunt de 1.000 € anuals.
S'exclouen també els que hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 €.
CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.
 • T'expliquem quins són els principals passos a seguir per crear una franquícia i quines fases té.

Eines

 • Calcula ràpidament el teu salari brut i net, les retencions que et corresponen o l'import de les teves pagues (mensuals i extres).