Què és una societat laboral?

Coneix tots els detalls sobre aquest tipus concret de societat

Les societats laborals són aquelles societats anònimes o de responsabilitat limitada que se sotmeten als preceptes que estableix la Llei de Societats Laborals i Participades.

Podran obtenir la qualificació de «Societat Laboral» les societats anònimes o de responsabilitat limitada que compleixin els requisits següents:

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

a) Que almenys la majoria del capital social sigui propietat de treballadors que hi prestin serveis retribuïts de forma personal i directa, en virtut d'una relació laboral per temps indefinit.

b) Que cap dels socis sigui titular d'accions o de participacions socials que representin més de la tercera part del capital social, llevat que:

  • La societat laboral la constitueixin inicialment dos socis treballadors amb contracte per temps indefinit, en què tant el capital social com els drets de vot estaran distribuïts al cinquanta per cent, amb l'obligació que en el termini màxim de 36 mesos s'ajustin al límit que estableix aquest apartat.
    • Es tracti de socis que siguin entitats públiques, de participació majoritàriament pública, entitats no lucratives o de l'economia social, en aquest cas la participació podrà superar aquest límit, sense assolir el cinquanta per cent del capital social.
    • En els supòsits de transgressió sobrevinguda dels límits que s'indiquen als apartats a) i b) d'aquest article, la societat estarà obligada a adaptar a la llei la situació dels seus socis, en el termini de divuit mesos a comptar des del primer incompliment.

c) Que el nombre d'hores-any treballades pels treballadors contractats per temps indefinit que no siguin socis no sigui superior al quaranta-nou per cent del còmput global d'hores-any treballades a la societat laboral pel conjunt dels socis treballadors. No computarà per al càlcul d'aquest límit la feina feta pels treballadors amb discapacitat de qualsevol classe en grau igual o superior al trenta-tres per cent.

Si se superen els límits previstos en aquest apartat, la societat haurà de tornar a assolir-los en el termini màxim de dotze mesos. L'òrgan de què depengui el Registre de Societats Laborals podrà concedir fins a dues pròrrogues, per un termini màxim de dotze mesos cada una, sempre que s'acrediti en cada sol·licitud de pròrroga que s'ha avançat en el procés d'adaptació als límits previstos. El termini d'adaptació en els casos de subrogació legal o convencional de treballadors serà de trenta-sis mesos, i es podràn sol·licitar igualment les pròrrogues previstes en aquest apartat.

Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

En la denominació de la societat hi haurà de figurar la indicació de «Societat Anònima Laboral», «Societat de Responsabilitat Limitada Laboral», o «Societat Limitada Laboral» o les seves abreviatures SAL, SRLL o SLL, segons correspongui.

L'adjectiu «laboral» no es podrà incloure a la denominació per societats que no tinguin la qualificació de «societat laboral».

La denominació de «laboral» es farà constar a tota la documentació, correspondència, notes de comanda i factures, així com a tots els anuncis que hagi de publicar per disposició legal o estatutària.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.