Societat civil, com es dissol?

La dissolució d'una societat civil és un procediment simple quan tots els socis consenten i no hi ha deutes

La societat civil és un contracte pel qual dos o més persones s'obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de repartir entre ells els guanys.

N'hi ha de dues classes:

  • Societat civil pública. Es constitueix mitjançant un document públic davant notari, i és necessari quan s'aportin béns immobles o drets reals.
  • Societat civil privada. Es constitueix mitjançant document privat entre les parts. No té personalitat jurídica.
Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

Causes de la dissolució d'una societat civil

La dissolució d'una societat civil (igual que la constitució) parteix d'un mer acord entre les parts; concretament, en el cas específic de l'exercici 2016, el canvi normatiu produït a la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Llei 35/2006 LIRPF article 8.3) com la Llei de l'impost sobre societats (Llei 27/2014 LIS article 7.1.a)), que obliga les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil a tributar, a partir d'1 de gener del 2016, per l'impost sobre societats, ha motivat que moltes d'aquestes entitats prenguin la decisió de dissoldre's i liquidar-se.

La societat civil es podrà dissoldre, entre altres causes, per:

1. Quan expiri el terme pel qual es va constituir.

2. Quan es perdi la cosa o s'acabi el negoci que li serveix d'objecte.

3. Per la mort o insolvència de qualsevol dels socis.

4. Per la voluntat de qualsevol dels socis (sempre que, p.e. no sigui per termini determinat o es compleixin certes condicions).

5. Per acord dels socis.

6. Quan algun dels socis incompleixi les obligacions socials.

7. A petició d'un dels socis, i sense cap causa, un cop transcorreguts "X" anys de vigència de la societat.

8. Conseqüència de la modificació normativa que les obliga a tributar per l'impost sobre societats a partir de 2016 i no vulguin fer-ho, d'acord amb la disposició transitòria 19 de la LIRPF.

La dissolució d'una societat civil és un procediment més simple que el que s'estableix per a les entitats mercantils. De la mateixa manera que la constitució parteix d'un acord privat entre les parts, la dissolució també és més senzilla quan tots els socis ho consenten i no hi ha deutes que calgui afrontar. En primer lloc, s'han d'atendre els deutes amb tercers i amb l'administració pública. Si la societat es dissol sense atendre els pagaments pendents, els socis respondran amb el seu patrimoni personal davant les reclamacions i embargaments que es puguin practicar, en funció del seu percentatge de participació.

Un cop dissolta la societat civil es durà a terme la liquidació.

Una vegada liquidats els deutes, cal repartir els béns, si n'hi ha. El repartiment es recollirà a l'acord de dissolució. La dissolució de societat civil es regeix per les normes de la partició d'herència (art. 1707 c.c). Únicament cal acudir a una taxació pericial per a la valoració dels béns i drets en cas que els socis no arribin a un acord sobre aquest punt. Per determinar la quantia a repartir el més lògic serà atenir-se al patrimoni net social (béns i crèdits menys deutes socials). A l'acord de dissolució hi ha de constar també els motius que han conduït els socis a prendre aquesta decisió.

Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

La dissolució de la societat no modifica els compromisos contrets amb tercers, sinó que els assumeixen els socis, igual que els deutes.

Qualsevol soci pot instar judicialment el procediment, en cas de desacord. En el mateix acte, podrà exigir la liquidació del patrimoni social i la restitució de les seves aportacions.

Una vegada formalitzat l'acord de dissolució, cal donar de baixa censal la societat civil a l'Agència Tributària , i aportar la còpia segellada i el corresponent model censal. Una vegada que finalment s'extingeixi l'entitat, els cadascun dels socis hauran de presentar també de forma individual la seva baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors com a comuner de l'entitat; per fer-ho, també farem servir el model 036.

Per a la baixa censal, tant de la societat com dels socis, s'haurà d'acompanyar la documentació sol·licitada per l'Agència Tributària en cada moment, que sempre haurà d'anar acompanyada de l'acord de dissolució amb liquidació de la societat.

En cas que la societat civil tingui un codi de compte de cotització assignat pel TGSS, en haver disposat de treballadors contractats i una vegada aquests ja no ho estiguin, per a la dissolució liquidació, també sol·licitarà la baixa del Codi de Compte de Cotització assignat.

La sol·licitud de baixa es formalitzarà al Model TA.7 de sol·licitud d'alta, baixa i variació de dades de compte de cotització.

Els socis/comuners que estiguin donats d'alta del TGSS per a l'acompliment de la seva activitat a la societat civil, a l'efecte del compliment de cotització, al Règim Especial de Treballadors Autònoms, hauran de formalitzar la baixa si no continuen amb una altra activitat en aquest règim especial.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.