En què es diferencien una societat anònima i una societat limitada?

Aquestes són les principals disparitats entre aquestes dues formes jurídiques

Les societats anònimes (SA) i les societats de responsabilitat limitada (SL) són dues de les formes jurídiques més esteses al món empresarial.

Ambdues societats s'enquadren dins les societats capitalistes, que són aquelles en què és més important l'aportació del capital que les característiques personals dels socis. A continuació, s'indiquen les característiques generals, entre d'altres, de cadascuna d'aquestes societats:

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

La societat limitada (SL)

 • La societat limitada o societat de responsabilitat limitada és un tipus de societat de caràcter capitalista apropiada per a empreses amb pocs socis i que no necessiten una xifra elevada de capital.
 • El nombre de socis per a la seva constitució és d'un o més. Quan estan formades per un sol soci es diuen societats unipersonals. En aquest cas, el soci pot ser una persona natural o jurídica. També pot passar que la societat hagi estat constituïda per dos o més socis i que les seves participacions hagin passat a ser propietat d'un de sol.
 • La responsabilitat dels socis és solidària entre ells i està limitada al capital aportat, és a dir, només responen dels deutes amb el capital invertit i/o els béns aportats a nom de la societat.
 • Responsabilitat de la gestió: recau sobre els administradors, no sobre els socis.
 • La raó social ha d'estar formada pel nom seguit de “Societat de Responsabilitat Limitada” o “Societat Limitada”, o les sigles “SRL” o “SL”.
 • El capital està dividit en participacions, que són parts iguals acumulables i indivisibles del capital d'una societat de responsabilitat limitada i que no es poden incorporar a títols negociables; la seva transmissió està restringida (no és lliure) i no poden denominar-se accions.
 • El capital mínim ha de ser de 3.000,00 euros i, en el moment de la constitució de la societat, ha d'estar totalment subscrit i desemborsat. Aquest capital pot ser en metàl·lic, béns o drets, i és necessari disposar d'una valoració d'aquest bé acceptada per tots els socis fundadors.
 • Per a la transmissió de les participacions socials, d'acord amb els corresponents estatuts de la Societat, s'ha de comunicar als administradors la intenció de transmetre-les, el nombre de participacions que es vol alienar, la identitat de l'adquirent i el preu pactat; si els socis restants volen adquirir-les tenen dret preferent. Aquesta transmissió s'ha de fer en document públic.
 • Òrgan d'administració i gestió: Hi ha diverses opcions, i en els Estatuts cal optar per una: Administrador únic (una persona), administradors solidaris (cadascun pot actuar pel seu compte i això els compromet a tots), administradors mancomunats (han d'actuar conjuntament, signant sempre, cosa que limita i alenteix el poder de representació) o Consell d'Administració (tres administradors o més). Els Estatuts han de recollir la durada del càrrec (el més normal és fer-lo indefinit) i, si n'hi ha, la retribució.
 • Obligacions fiscals: una societat limitada està obligada a tributar per l'impost de societats i l'IVA.
Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

La societat anònima (SA)

 • La societat anònima també constitueix una societat purament capitalista, ja que les condicions personals dels socis no tenen cap rellevància: el capital és l'únic element important. És el tipus de societat que millor s'adapta a les necessitats de les grans empreses.
 • El nombre de socis per a la constitució pot ser d'un o més, siguin persones físiques o jurídiques. Igual que en les SL, quan hi ha un sol soci es denominen societats unipersonals.
 • La responsabilitat dels socis està limitada al capital aportat.
 • El capital social mínim de constitució és de 60.000,00 euros. Aquest capital està dividit en accions nominatives o al portador. Aquest tipus de societats es poden crear mitjançant fundació simultània (es desemborsen totes les accions en el moment de la creació) o successiva (les accions es van desemborsant de manera successiva).
 • En el moment de la constitució, el capital ha d'estar totalment subscrit i desemborsat en, almenys, un 25%. Les quantitats pendents de desemborsament es denominen dividends passius i s'abonen posteriorment, segons el que s'ha acordat.
 • La raó social ha d'estar formada pel nom de la societat seguit de “societat anònima” o les sigles “SA”.
 • La transmissió de les accions és lliure, una vegada la societat estigui inscrita al Registre Mercantil.
 • Aquesta societat tributa per l'impost sobre societats.

Com veiem, les diferències entre ambdues societats són notables, per la qual cosa si volem crear una empresa, i dubtem entre una forma jurídica o una altra, hauríem d'analitzar amb deteniment el nostre projecte per determinar en quin tipus de societat encaixa millor.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
 • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.