Les quatre fases d'una recerca de mercats

Com tractar la informació primària de la nostra organització i com estructurar una investigació de mercats perquè sigui realment útil

Es pot dir que la informació és la primera matèria del màrqueting. Disposar-ne es converteix en una eina fonamental gràcies a la qual les empreses podran satisfer la demanda i assolir els seus objectius de vendes. Com no podria ser d'una altra manera, l'accés a un element tan important per a la consecució dels objectius empresarials és car i difícil d'aconseguir. La recerca de mercats s'encarrega d'aquesta tasca, i per fer-ho, utilitza tant dades primàries com secundàries.

La informació primària és la que s'obté directament del mercat i la genera la mateixa empresa, per la qual cosa resulta molt més costosa que la informació secundària, que ja ha estat prèviament elaborada per fonts alienes a l'empresa i que la té disponible. El Sistema d'Informació de Màrqueting (SIM) és l'encarregat de subministrar la informació primària a la nostra organització.

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

Què és una recerca de mercat?

La investigació de mercats és, per tant, l'eina administrativa que utilitza mitjans científics i pràctics amb l'objectiu de subministrar informació a l'empresa que millori el procés de presa de decisions. Per fer-ho, s'aprofita de l'estadística i de l'anàlisi de dades. Bàsicament, és un mètode per aconseguir informació que utilitza mitjans com el telèfon, el correu, l'observació directa o les entrevistes personals. Gràcies a aquestes anàlisis, les empreses poden conèixer amb certa objectivitat situacions específiques com la reacció dels consumidors davant el llançament d'un nou producte.

L'eina fonamental de la investigació de mercats és el qüestionari, que és un document que consta de diverses preguntes acompanyades de diferents opcions de respostes. S'utilitza per obtenir informació de la persona que l'emplena i així analitzar les tendències de consum, quins són els mercats més rendibles o preveure la demanda que tindrà un determinat producte.

Les quatre fases principals en qualsevol procés d'investigació de mercat són les següents:

Fase 1. Disseny de la recerca

El primer pas en qualsevol investigació de mercat ha de ser detectar el problema que cal resoldre i establir uns objectius per aconseguir-ho. Una vegada fet això, es podrà fer una recerca preliminar que ens permeti extreure informació de la situació aproximada del mercat.

Fase 2. Obtenció de la informació

El primer pas per obtenir la informació és revisar les fonts de dades secundàries de què disposem (Internet, estudis de mercat ja publicats, etc.) per veure si podem extreure'n alguna informació que ens interessi. En cas negatiu o que aquesta sigui insuficient, recorrerem a les fonts d'informació primàries.

Per poder accedir-hi, caldrà determinar primer el mètode d'obtenció de la informació. Els més populars són el qüestionari i l'enquesta, encara que hi ha altres mètodes. En qualsevol cas, caldrà determinar primer la mida de la mostra de la població a què es farà l'enquesta, per poder fer posteriorment la recollida física de la informació a través d'enquestadors, per correu o per qualsevol altre mètode.

Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

Fase 3. Tractament i anàlisi de les dades

Una vegada obtingudes les dades en la fase anterior, el pas següent serà processar-les, normalment mitjançant la creació d'una base de dades perquè sigui més fàcil treballar amb elles. A continuació, les dades se sotmeten a tècniques estadístiques per analitzar-les. Per fer-ho, avui dia cal l'ús de programes informàtics específics, com Eviews. La comparació i l'anàlisi de les dades dona lloc a nombroses gràfiques i índexs estadístics, entre altres indicadors, que són elaborats per experts en aquestes tècniques.

Fase 4. Interpretació i presentació dels resultats

Una vegada aconseguida la informació de tipus estadístic en la fase anterior, serà necessari traduir aquesta informació a termes econòmics perquè pugui ser entesa pels responsables de màrqueting de la nostra empresa. Per fer-ho, la informació estadística ha de ser interpretada i, posteriorment, s'elaborarà un informe on s'incloguin les recomanacions sobre les mesures que cal prendre per aconseguir els objectius proposats.

Aquest informe s'hauria de redactar de la forma més simple possible, de manera que qualsevol persona interessada el pugui entendre, independentment del departament en què treballi. Per tant, caldrà evitar, en la mesura que es pugui, un llenguatge que contingui massa dades, models estadístics o tecnicismes. Finalment, es proposen recomanacions sobre la decisió que s'haurà de prendre.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.