Com funciona la inversió del subjecte passiu en l'IVA

La inversió del subjecte passiu, sense ser l'habitual en l'àmbit de l'IVA, es pot produir en diferents casos que és aconsellable conèixer
Abans d'entrar a analitzar a fons la inversió del subjecte passiu, és convenient que aclarim el concepte de "subjecte passiu" i el de "contribuent", ja que, encara que en molts impostos aquesta figura jurídica és coincident, hi ha diferències substancials entre un i altre que és convenient aclarir abans d'exposar què és i com funciona la inversió del subjecte passiu.
Bàner superior Clic Pay Bàner superior Clic Pay
Autònoms i pimes
Tens l'opció de finançar els pagaments més habituals del teu negoci.
Així doncs, el contribuent suporta la càrrega de l'impost, mentre que el subjecte passiu és la persona física o jurídica obligada al compliment de les obligacions tributàries, bé com a responsable últim de l'impost, bé com a contribuent. En l'IVA, mentre que el tribut és suportat pel contribuent en ser el consumidor final, el subjecte passiu és l'empresa o professional que fa l'entrega del bé (venedor) o la prestació del servei i que està obligada a suportar l'obligació tributària de fer la liquidació de l'impost.

Què és la inversió del subjecte passiu?

La inversió del subjecte passiu suposa que la condició de subjecte passiu es fa recaure en el destinatari de l'operació, és a dir, el que compra el bé o rep el servei, en comptes del que el ven o presta el servei, que és el més habitual en l'IVA. Per fer la inversió del subjecte passiu, és necessari que el destinatari dels béns o serveis sigui un empresari o professional i que actuï com a tal.

En quins casos es produeix la inversió del subjecte passiu?

La inversió del subjecte passiu es produirà en la transmissió de les següents operacions:

 • En operacions que facin persones o entitats no establertes en el territori d'aplicació de l'impost.
 • En entregues d'or sense elaborar o de productes semielaborats d'or, de llei igual o superior a 325 mil·lèsimes.
 • En entregues de rebuigs nous de la indústria, residus i deixalles.
 • En prestacions de serveis que tinguin per objecte drets d'emissió, reduccions certificades d'emissions i unitats de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Entregues de béns immobles efectuades com a conseqüència d'un procés concursal.
 • Entregues de béns immobles exemptes a què es refereixen els apartats 20è i 22è de l'article 20.U de la Llei d'IVA en què el subjecte passiu hagi renunciat a l'exempció.
 • Entregues de béns immobles efectuades en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles, entenent-se, així mateix, que s'executa la garantia quan es transmet l'immoble a canvi de l'extinció total o parcial del deute garantit o de l'obligació d'extingir el deute referit per l'adquirent.
 • En execucions d'obra, amb aportació de materials o sense, així com les cessions de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d'edificacions.
 • En els casos de rehabilitació d'un local de negocis per part de l'arrendatari. Les obres de rehabilitació es podran dur a terme en edificacions que siguin propietat tant del rehabilitador com de tercers.
Bàner central Clic Pay Bàner central Clic Pay
Límit de crèdit Click & Pay
Per pagar impostos, nòmines i proveïdors.

Com funciona la inversió del subjecte passiu en l'IVA?

Amb relació a l'emissió de la factura, el venedor o prestador de serveis ha de reflectir a la factura que es tracta d'una operació amb inversió del subjecte passiu. Per fer-ho emetrà la factura sense IVA i inclourà la menció “Operació amb inversió del subjecte passiu de conformitat amb l'article 84.U.2n de la Llei 37/1992”. L'emissor haurà de reflectir aquestes quantitats en el model 303 a títol informatiu en l'apartat d'“Operacions no subjectes o amb inversió del subjecte passiu que originen el dret a la deducció”, i haurà de traslladar la suma de les quantitats reflectides en el model 303 al model 390 en l'apartat d'“Operacions no subjectes per regles de localització o amb inversió del subjecte passiu”.

Per part seva el receptor de la factura, tal com hem aclarit anteriorment, serà el subjecte passiu de l'impost, que ha de registrar la factura rebuda amb inversió de subjecte passiu, de manera que la seva base imposable es declari en el model 303, dins l'IVA meritat, en les caselles 12 i 13 del model i en les caselles que correspongui dins l'IVA deduïble.

Novetats de la Llei 28/2014, de 27 de novembre, a la Llei 37/1992 de l'IVA amb relació a la inversió del subjecte passiu

A partir de l'1 d'abril de 2015, amb la reforma fiscal s'han ampliat els supòsits d'inversió del subjecte passiu, de manera que passen a ser subjectes passius de l'impost els destinataris de les entregues d'alguns dels béns següents:

 • Plata, platí i pal·ladi, en brut, en pols o semielaborat; s'hi assimilaran les entregues que tinguin per objecte aquests metalls resultants de la realització d'activitats de transformació per part de l'empresari o professional adquirent. En qualsevol cas ha de tractar-se de productes que no estiguin inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim especial aplicable als béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.
 • Telèfons mòbils.
 • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.
 • El que preveuen aquests dos últims punts només és aplicable quan el destinatari sigui:
  • Un empresari o professional revenedor d'aquests béns, sigui quin sigui l'import de l'entrega.
  • Un empresari o professional diferent dels referits en l'apartat, quan l'import total de les entregues d'aquests béns efectuades a aquest, documentades a la mateixa factura, excedeixi els 10.000 euros, excloent-ne l'impost sobre el valor afegit.

També s'estableixen nous tipus d'infracció i sancions (art. 170.Dos.6è, 7è i 8è, 171.U.6è i 7è i Dos LIVA), per la falta de comunicació o la comunicació incorrecta per part dels destinataris de determinades operacions a què és aplicable la regla d'inversió del subjecte passiu de la seva condició d'empresaris i, si escau, de la naturalesa de les obres (execucions d'obra per a la construcció o rehabilitació d'edificis o urbanització de terrenys i transmissions d'immobles en execució de garantia). La conducta se sancionarà amb una multa pecuniària proporcional de l'1% de les quotes meritades respecte de les que s'ha produït l'incompliment en la comunicació, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 10.000 euros.

CTA Clic Pay CTA Clic Pay
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
 • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.