Fiscalitat del lísing, tots els avantatges per a les empreses

Fiscalitat del lísing, tots els avantatges per a les empreses

Per conèixer al detall la fiscalitat del lísing, primer cal definir en què consisteix exactament. En línies generals, el lísing és una fórmula que es fa servir habitualment al món empresarial per aconseguir finançament i disposar de béns com ara vehicles, maquinària o equips. En aquesta modalitat, se signa un contracte d'arrendament amb opció de compra amb una entitat financera, que és la que l'adquireix en primera instància. Des d'aquest moment, es pagaran quotes periòdiques fins que conclogui el període estipulat en el contracte.

D'aquesta manera, en finalitzar el lísing, el client pot o bé comprar el bé pagant-ne el valor residual, o bé no exercir l'opció de compra i retornar el bé a l'entitat financera o bé prorrogar el contracte de lloguer.

Estem davant d'una fórmula de finançament que es fa servir molt en l'àmbit de l'empresa, entre altres coses, perquè ofereix avantatges fiscals interessants per als negocis.

Bàner superior Lísing Bàner superior Lísing
Avantatges fiscals del lísing.
Descobreix aquest model de finançament per al teu negoci.

Alguns avantatges del lísing

El lísing és una figura molt interessant per diverses raons operatives i financeres, ja que permet finançar el 100% de la inversió, elimina el risc comercial i financer (perquè el banc adquireix el bé) i aporta flexibilitat i rapidesa per renovar els béns empresarials.

Pel que fa a la fiscalitat del lísing, els avantatges també són evidents. El lísing permet duplicar l'amortització fiscal del bé adquirit mitjançant aquesta fórmula i, fins i tot, triplicar-la, en el cas de petites empreses. Això suposa que el termini d'amortització d'aquest bé és molt més breu. I, a més, el lísing també permet diferir, si escau, el pagament de l'IVA que pugui correspondre a l'adquisició del bé a través de les quotes de lloguer, ja que, com que no l'adquirim directament, no hem de pagar l'IVA corresponent a l'import total del bé a l'inici, sinó diferir-lo en quotes periòdiques durant el temps que duri el contracte.

Fiscalitat del lísing, requisits que cal complir per a les deduccions

Per poder beneficiar-se dels avantatges fiscals del lísing s'han de complir els requisits següents:

  • Que els béns adquirits estiguin dedicats a l'activitat empresarial de l'arrendatari.
  • Que s'inclogui en el contracte una opció de compra quan finalitzi.
  • Que les quotes corresponents a la recuperació del cost es mantinguin constants o creixents durant el contracte.
  • Que el contracte tingui una durada d'almenys deu anys per a béns immobles i dos per a béns mobles.
Bàner central lísing Bàner central lísing
Descobreix els avantatges de finançament del lísing
I tot el que pot oferir al teu negoci.

Altres fórmules amb avantatges fiscals

A més del lísing, hi ha altres fórmules de finançament amb possibles avantatges fiscals. Per exemple, el rènting, que encara que no inclou una opció de compra al final del contracte, sí que permet deduir-se fiscalment les quotes abonades per l'arrendament d'un bé. El que no permet en cap cas és l'amortització accelerada, que sí que es pot gaudir amb el lísing.
CTA Lísing CTA Lísing
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.