La importància de l'estratègia competitiva a l'empresa

Així es pot millorar la posició competitiva respecte als competidors

Dins el conjunt genèric de les estratègies de negoci, trobem les estratègies competitives, que tenen com a objectiu que l'empresa pugui millorar la seva posició competitiva respecte de les empreses del sector. Això es pot aconseguir de diferents maneres, però una estratègia competitiva té com a objectiu fonamental l'obtenció d'un avantatge competitiu, és a dir, la definició d'una característica o d'una qualitat que faci que l'empresa superi la competència de manera genèrica i sostinguda.

Per tant, podem definir l'estratègia competitiva com el conjunt de característiques internes que l'empresa ha de desenvolupar per obtenir i reforçar una posició superior respecte a les empreses competidores.

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

La creació de valor

Un element que pot tenir repercussió en la millora de la posició competitiva de l'empresa és la creació de valor, és a dir, la generació d'un valor afegit que pugui servir com a element crucial per assolir l'èxit en l'assumpció d'una estratègia competitiva.

La creació de valor és un dels motors més importants per poder assolir l'èxit d'aquest tipus d'estratègies, ja que en aquells mercats on hi ha molta competència i els marges comercials són reduïts, les estratègies de preus baixos no tenen efecte. En aquests casos, la creació de valor resulta una opció molt vàlida.

Moltes vegades, la creació de valor implica que a un producte tradicional, molt explotat competitivament, se li afegeix una característica molt innovadora que permet diferenciar-lo i obtenir un especial avantatge competitiu, sempre que sigui un factor difícil d'imitar per a la competència.

Segons l'investigador Michael E. Porter, la cadena de valor és una forma d'anàlisi de l'activitat empresarial mitjançant la qual una empresa desagrega la seva activitat global en diferents parts, amb l'objectiu d'identificar fonts d'avantatge competitiu en les activitats que generen valor. Mitjançant aquesta anàlisi es concreta un conjunt de funcions que afegeixen valor als productes i serveis d'una empresa i s'intenta, en cadascuna d'aquestes funcions, obtenir la màxima rendibilitat possible reduint tot el que sigui superflu. D'aquesta manera, si l'empresa ho aconsegueix, es poden desenvolupar i integrar les activitats de la seva cadena de valor de forma menys costosa i més ben diferenciada que els seus rivals.
Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

Tipus d'estratègies competitives

Una vegada comprès el marc teòric de les estratègies competitives, definirem quines són les estratègies de negoci que una empresa pot implantar per obtenir un avantatge competitiu. Una de les aportacions teòriques més notables en aquest àmbit ha estat la classificació de Porter, que diferencia entre tres tipus d'estratègies competitives:

  • Estratègia de diferenciació. Cerca fer que el producte sigui significativament diferent del dels competidors o, fins i tot, que hi hagi la percepció que és únic. El client pot arribar a pagar més pel producte, ja que l'empresa es comporta com si fos un monopoli, menys sensible al preu i més fidel.
  • Estratègia de líder en costos. Consisteix a produir amb els costos més baixos possibles, de manera que es pugui oferir el producte a un preu inferior al de la competència, mitjançant un avantatge a escala productiva o operativa. De vegades, fins i tot si l'empresa se situa en un mercat amb molta demanda, pot mantenir el preu i, així, beneficiar-se d'un marge comercial elevat.
  • Estratègia d'enfocament. També es denomina d'alta segmentació, i consisteix a centrar-se en un segment del mercat i aplicar la diferenciació o el lideratge en costos. D'aquesta manera, s'aplica l'estratègia competitiva més convenient a cada segment del mercat. Si s'aplica el lideratge en costos, es poden obtenir marges comercials importants per produir amb costos baixos. Si, en canvi, s'adopta la diferenciació, oferint un rellevant valor afegit, es poden justificar uns preus més elevats amb relació a la competència, el que es coneix com diferenciació segmentada.

En general, qualsevol estratègia que es fonamenti en l'existència d'un avantatge competitiu intentarà que hi hagi un factor que impedeixi que la competència pugui adoptar-lo o imitar-lo. Això pot significar que, si l'empresa fa una bona segmentació del producte, podrà crear un valor afegit suficientment atractiu per poder fer front a la competència, en especial si es tracta d'una empresa que, per la seva dimensió o capacitat, no pot ser líder del mercat.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.