Crèdit documentari, guia bàsica per entendre'l

Definició, diferents tipus i principals funcions dels crèdits documentaris

Si parlem de comerç exterior, és bàsic parlar de crèdits documentaris. Compleixen tres funcions fonamentals: de garantia, de pagament i de finançament. Per a una empresa que accedeix a aquests mercats per primera vegada, el crèdit documentari acostuma a ser un gran desconegut, per la qual cosa en farem una guia ràpida.

En primer lloc, veurem en què consisteixen i el seu funcionament bàsic; després, ens centrarem en les diverses classes de crèdits documentaris que hi ha i les comissions més habituals que generen; per acabar, veurem els avantatges i inconvenients que té el crèdit documentari tant per a l'importador com per a l'exportador.

Bàner superior Crèdit Documentari Bàner superior Crèdit Documentari
Crèdits documentaris L/C
El mitjà de pagament més segur davant el risc.

Crèdit documentari: definició i funcionament

El crèdit documentari és un mandat de pagament que l'importador cursa a través de la seva entitat financera perquè, directament o a través d'un altre banc, pagui a l'exportador l'import de l'operació, sempre que aquest exportador compleixi, estrictament, amb el condicionat del propi crèdit (generalment l'entrega de determinada documentació). Vegem-ho més detingudament per comprendre el paper que tenen cadascuna de les parts:

1. El primer pas és que importador i exportador arribin a un acord, tinguin un contracte de compravenda internacional i clares les condicions del crèdit documentari, amb tots els documents que han de recollir-se en el mateix. En aquest moment, l'importador sol·licitarà al seu banc l'obertura del crèdit documentari a favor de l'exportador, incloent en aquesta sol·licitud totes les condicions del crèdit.

2. El segon pas depèn del banc emissor (importador), que rep la sol·licitud de crèdit, estudia la documentació i el risc de l'operació i procedeix a la seva aprovació o denegació. Si l'aprova, emet el crèdit subscrivint amb un banc del país exportador (banc avisador) el document en què es materialitza aquest crèdit documentari, i n'informa l'importador.

3. El tercer pas depèn del banc de l'exportador, que notifica l'obertura del crèdit documentari i l'informa de les condicions. L'exportador estudiarà aquestes condicions i, si està d'acord amb el que ha pactat amb l'importador, enviarà la mercaderia.

Un cop embarcada la mercaderia, l'exportador presentarà al banc tota la documentació requerida. En aquest cas, si tot està de conformitat amb l'estipulat, el banc avisador paga a l'exportador l'import del crèdit, ja sigui a la vista o accepta pagar a una data posterior. Després envia al banc emissor la documentació i ratifica les condicions de pagament. El banc emissor reemborsarà l'import anticipat i lliurarà la documentació rebuda contra pagament a la vista o contra acceptació de pagament en data posterior.

Finalment, el banc emissor/importador farà el pagament i, amb la documentació rebuda, el banc emissor podrà retirar la mercaderia. El pagament pot ser a la vista o en data futura, depenent de les condicions del crèdit.

Exemple pràctic

Una empresa espanyola (l'ordenant) importa canya de sucre de Jamaica per un milió d'euros. D'acord amb el convingut amb l'exportador jamaicà (beneficiari) s'adreça al seu banc (confirmador), sol·licitant que li obri un crèdit documentari (també conegut com a carta de crèdit) per aquesta xifra.

En aquest document o carta es recull que el banc emissor pagarà aquesta xifra quan l'exportador els faci arribar una documentació concreta. L'habitual sol ser el coneixement d'embarcament de la mercaderia, més qualsevol altra documentació que s'estimi convenient (certificats sanitaris, peritatges, assegurances, etc.).

A l'habitual risc de cobrar o no cobrar, propi de qualsevol operació comercial, s'hi suma el fet que acostumen a ser operacions de volum, amb reclamacions complexes de dur a terme, ja que hi intervenen diverses jurisdiccions. Per tant, el crèdit documentari és una operació de risc per a l'entitat financera.

Bàner central Crèdits documentaris Bàner central Crèdits documentaris
Risc comercial
Protegeix-te amb els crèdits documentaris L/C

Classes de crèdits documentaris

Els crèdits documentaris poden ser revocables o irrevocables. Els primers no tenen gaire sentit, ja que es permet que s'anul·lin després d'emetre's i, per tant, perden la funció de garantia, per la qual cosa, generalment, ens trobarem amb crèdits documentaris irrevocables.

Crèdit documentari sense confirmar. El banc emissor del crèdit, per comunicar l'exportador d'aquest, farà ús d'un banc al país d'aquest exportador. Aquest banc és l'anomenat banc avisador, que actuarà a compte del banc emissor comunicat l'obertura del crèdit, recollint la documentació, i pagant, si escau.

Si l'avisador es limita a això, és un crèdit documentari confirmat, s'origina quan l'exportador hagi sol·licitat, i l'emissor així l'hagi fet, que un banc del seu país, bé el banc avisador o un altre que el beneficiari assenyali, garanteixi que l'emissor li pagarà.

En funció de quan es produeix el pagament, aquest serà a la vista, contra l'entrega de la documentació o en termini posterior, des de l'entrega d'aquesta.

Els crèdits documentaris transferibles són aquells en els quals el beneficiari pot assenyalar altres persones que puguin compartir aquesta garantia i a qui se'ls abonarà els diners, habitual si l'exportador és un mer intermediari o broker, que actua en representació d'altres clients.

Una altra modalitat amb finalitats similars és el crèdit documentari backtoback, que és quan l'exportador-intermediari obre o ordena un crèdit documentari amb la garantia d'un altre del qual n'és beneficiari.

El crèdit documentari pot tenir una clàusula de bestreta parcial a favor del beneficiari, abans de lliurar la documentació. Si és la clàusula vermella, serà contra un mer rebut dels fons o un aval. Si és verda, necessitarà acreditar estar en propietat de la mercaderia.

Finalment, cap parlar dels crèdits documentaris revolving, aquells que permeten ser reutilitzats durant un determinat període de temps.

Comissions usuals dels crèdits documentaris

Recordem que el crèdit documentari és un híbrid d'aval i mitjà de pagament, cosa que, al seu torn, en possibilita l'ús com a eina de finançament. Les comissions que afecten aquest tipus de crèdits es reparteixen entre ordenant i beneficiari.

L'empresa ordenant paga comissions estructurades com les dels avals: una comissió d'obertura i una de risc trimestral. Si el pagament és diferit, la de risc trimestral se substitueix per una d'equivalent per pagament diferit des que es lliura la documentació. Si cal modificar el crèdit o hi ha discrepàncies (discutir la documentació lliurada), se solen cobrar també comissions. A més, s'acostumen a repercutir les despeses del SWIFT que s'utilitza en tot aquest procés.

El beneficiari haurà de fer-se càrrec de comissions com la d'avís del banc pagador, la de confirmació, la de transferència o la de pagament en metàl·lic. Aquest acord es pot negociar perquè les assumeixi l'ordenant.

Avantatges i inconvenients dels crèdits documentaris

Dins els avantatges per a l'exportador, suposarà una elevada seguretat en els pagaments, així com puntualitat en el cobrament si es presenten tots els documents requerits. A més, possibilita el finançament amb garantia del mateix crèdit documentari. Per a l'importador, li ofereix seguretat sobre la data i les condicions d'entrega de la mercaderia. A més avala la seva solvència davant l'exportador.

En relació amb els desavantatges, té un cost més elevat que uns altres mitjans de pagament. L'exportador pot tenir alguna dificultat en la presentació de tots els documents conformes. Per a l'importador, l'inconvenient més gran pot sorgir per haver de fer el pagament sense verificar les característiques de la mercaderia.

CTA Crèdit documentari CTA Crèdit documentari
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.