Ajudes PAC, totes les claus

Descobreix tot el que has de saber sobre les subvencions PAC

A Espanya, el sector primari, que inclou totes les activitats relacionades amb l'agricultura i la ramaderia, suposa un 10% del producte interior brut. Donada la seva importància per a l'economia i la seva vulnerabilitat davant dels canvis climatològics, no és estrany que sigui un dels sectors que més ajudes i subvencions rep.

A BBVA oferim una gran varietat de productes per a agricultors, com els nostres préstecs SAECA (Societat Anònima Estatal de Caució Agrària), la nostra assegurança agrària o la possibilitat de domiciliar la PAC (política agrària comuna), cosa que et permetrà accedir a la subvenció per endavant per fer front a imprevistos al teu negoci agrari. I si encara no ets beneficiari d'una ajuda PAC? En aquest article t'expliquem tot el que necessites saber sobre com obtenir ajudes PAC i quins tipus de subvencions hi ha.

Bàner superior Agropréstamo Bàner superior Agropréstamo
Domicilia la PAC a BBVA
I sol·licita l'Agropréstamo Anticipo PAC per tenir els diners abans de rebre la subvenció.

Origen i objectius de la PAC

Com que el sector agrícola és un dels més vulnerables a les variacions en els preus a causa de la seva susceptibilitat davant dels canvis climatològics i en el nivell d'oferta i demanda, els agricultors es poden veure en condicions precàries quan la collita no és prou productiva, encara que el preu del producte augmenti en aquest cas. En canvi, quan la collita és abundant, els preus tendeixen a disminuir.

Com a conseqüència de la inestabilitat inherent al sector, aquest sempre ha comptat amb intervenció estatal; tradicionalment, els governs dels països europeus eren els responsables de mantenir els preus dels productes agrícoles mitjançant programes d'ajudes i subvencions. Tanmateix, amb l'entrada en vigor del Tractat de Roma el 1958 (mitjançant el qual es va crear el mercat comú europeu entre Alemanya, França, Itàlia i els països del Benelux), es va cercar la creació d'un sistema comú d'ajudes i subvencions a l'agricultura, incloent-hi la política agrària comuna (PAC).

Els objectius principals de la PAC inclouen millorar la productivitat del sector agrícola europeu, aconseguir l'autoproveïment de la Unió Europea, mantenir uns preus assequibles dels productes agrícoles i oferir una qualitat de vida digna als agricultors europeus. Per aconseguir aquests objectius, la PAC ofereix tres tipus d'ajudes econòmiques: els pagaments directes, que constitueixen les ajudes directes als agricultors, les mesures de mercat dirigides i els programes de desenvolupament rural.

Els pagaments directes

Els pagaments directes consisteixen en ajudes bàsiques a la renda dels agricultors en forma de pagament en funció del seu nombre d'hectàrees cultivades, encara que també se solen complementar amb altres pagaments en funció d'una sèrie de factors com el tipus de cultiu, les pràctiques agrícoles utilitzades, les condicions de l'activitat o l'edat de l'agricultor. D'aquesta manera, a més d'una quantitat determinada per hectàrea (que, de mitjana, se situa en 226 € per hectàrea subvencionable), els agricultors poden rebre, quan sigui aplicable, el pagament verd (per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient), una subvenció per a joves agricultors o una ajuda complementària per cultivar en una zona en condicions difícils d'explotació, entre d'altres.

Com s'ha esmentat anteriorment, els pagaments directes són una de les formes que prenen les ajudes de la PAC i, concretament, suposen la via més comuna d'ajudes als agricultors. Aquest tipus d'ajudes arriba a ser fins a un 72% del pressupost agrícola de la Unió Europea. Aquestes subvencions, encara que vinguin del pressupost comú de la Unió Europea, es donen als governs de cada país perquè gestionin el programa de manera individual, amb l'objectiu d'atendre les necessitats concretes de la seva regió.

Bàner central agropréstec Bàner central agropréstec
Aconsegueix una bestreta de la subvenció domiciliant la PAC en BBVA.
També pots sol·licitar l'import íntegre.

Beneficiaris i condicions per accedir a les ajudes

Per poder sol·licitar ajudes de la PAC en forma de pagaments directes, el sol·licitant ha de demostrar ser un agricultor amb terrenys en explotació dins del territori de la Unió Europea i que aquests són aptes per desenvolupar-hi l'activitat agrícola, és a dir, que contenen terres cultivables o cultius i pastures permanents. D'altra banda, cal mencionar que cal tenir un mínim de superfície, o un mínim equivalent d'ajuda, els límits del qual estableix cada autoritat nacional. Normalment, aquest mínim oscil·la entre 0,3 i 5 hectàrees.

Finalment, també cal que els agricultors que rebin ajuda respectin una sèrie de normes. Altrament, la quantia de les ajudes es pot veure reduïda. D'una banda, cal complir amb els requisits legals de gestió (RLG), que inclouen normes sobre salut ambiental, animal i vegetal o salut pública. D'altra banda, també s'ha de complir amb les bones condicions agràries i mediambientals (BCAM), que inclouen bones pràctiques per al manteniment del sòl de cultius, la protecció de l'erosió del terreny o la protecció dels hàbitats.

En definitiva, a l'hora de demanar les ajudes de la PAC, és molt important tenir en compte els requisits necessaris per poder ser-ne beneficiari. A més, és important recordar que, encara que es compti amb l'ajuda durant un any, s'ha de renovar la sol·licitud per assegurar-se de ser-ne destinatari l'any següent. Finalment, s'ha de vetllar pel compliment del conjunt de les condicions i les normes que estableix la Unió Europea i apostar per les bones pràctiques perquè la seva quantia no disminueixi i es pugui renovar anualment.

BBVA no és responsable del contingut, veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització d'aquest article, ja que l'han elaborat tercers aliens a BBVA. L'article té valor merament informatiu i orientatiu; en cap cas no és vinculant ni obligatori i no constitueix cap oferta comercial o compromís contractual de BBVA.

Creat per Entropy

Fonts:

CTA Agropréstamo CTA Agropréstamo
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.