Quina funció té l'administració concursal?

T'expliquem les tasques essencials d'aquesta figura

A l'administració concursal se li encomanen funcions molt importants (indicades més endavant) que haurà d'exercir de manera col·legiada, llevat de les que el jutge atribueixi individualitzadament a algun dels seus membres. Quan la complexitat del procediment ho exigeixi, el jutge podrà autoritzar la delegació de determinades funcions en auxiliars.

Són funcions essencials de l'administració concursal les d'intervenir els actes efectuats pel deutor en exercici de les seves facultats patrimonials o substituir el deutor quan hagi estat suspès en aquest exercici, així com la de redactar l'informe de l'administració concursal al qual s'hauran d'unir l'inventari de la massa activa, la llista de creditors i, si escau, l'avaluació de les propostes de conveni presentades.

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.
L'Administració concursal s'ha de pronunciar sobre la inclusió de tots els crèdits posats de manifest en el procediment, tant dels que hagin estat comunicats en el termini i en la forma que la llei estableix com dels que resultin dels llibres i documents del deutor o que per qualsevol altre mitjà constin en el concurs. En la relació dels reconeguts, els crèdits s'han de classificar, de conformitat amb la llei, en privilegiats -amb privilegi especial o general-, ordinaris i subordinats.

Funció de l'administració concursal

La funció de l'administració concursal és complexa i està composta de diverses funcions que la mateixa Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, en el seu article 33, divideix en diverses categories, que s'indiquen tot seguit:

a) De caràcter processal:

 • 1r Exercir l'acció contra el soci o socis personalment responsables pels deutes anteriors a la declaració de concurs.
 • 2n Exercir les accions de responsabilitat de la persona jurídica concursada contra els seus administradors, auditors o liquidadors.
 • 3r Sol·licitar, si escau, l'embargament de béns i drets dels administradors, liquidadors, de fet o de dret, apoderats generals i d'aquells que hagin tingut aquesta condició dins dels dos anys anteriors a la data de declaració del concurs, així com dels socis o socis personalment responsables pels deutes de la societat anteriors a la declaració de concurs en els termes que preveu l'article 48 ter.
 • 4t Sol·licitar, si escau, l'aixecament i cancel·lació d'embargaments travats quan el manteniment d'aquests dificulti greument la continuïtat de l'activitat professional o empresarial del concursat, a excepció dels embargaments administratius, respecte dels quals no es podrà acordar l'aixecament o cancel·lació, en cap cas, d'acord amb l'article 55.
 • 5è Enervar l'acció de desnonament exercitada contra el deutor amb anterioritat a la declaració del concurs, així com rehabilitar la vigència del contracte d'arrendament fins al moment mateix de practicar-se el llançament efectiu.
 • 6è Exercir les accions rescissòries i altres d'impugnació.
 • 7è Sol·licitar l'execució de la condemna en cas que el jutge hagi condemnat administradors, apoderats o socis a cobrir el dèficit.
 • 8è Sol·licitar la transformació del procediment abreujat en ordinari o un procediment ordinari en abreujat.
 • 9è Substituir el deutor en els procediments judicials en tràmit.
 • 10è Exercir les accions d'índole no personal.

b) Pròpies del deutor o dels seus òrgans d'administració:

 • 1r Dur a terme, fins a l'aprovació judicial del conveni o l'obertura de la liquidació, els actes de disposició que consideri indispensables per garantir la viabilitat de l'empresa o les necessitats de tresoreria que exigeixi la continuïtat del concurs.
 • 2n Assistir als òrgans col·legiats de la persona jurídica concursada.
 • 3r Fer els actes de disposició que no siguin necessaris per a la continuïtat de l'activitat quan es presentin ofertes que coincideixin substancialment amb el valor que se'ls hagi donat en l'inventari.
 • 4t Sol·licitar al jutge del concurs la revocació del nomenament de l'auditor de comptes i el nomenament d'un altre per a la verificació dels comptes anuals.
 • 5è Assumir, prèvia atribució judicial, l'exercici dels drets polítics que corresponguin al deutor en altres entitats.
 • 6è Reclamar el desemborsament de les aportacions socials que hagin estat diferides.
 • 7è Rehabilitar els contractes de préstec i altres de crèdit a favor el venciment anticipat dels quals per impagament de quotes d'amortització o d'interessos meritats s'hagi produït dins dels tres mesos precedents a la declaració de concurs, sempre que concorrin les condicions de l'article 68.
 • 8è Rehabilitar els contractes d'adquisició de béns mobles o immobles amb contraprestació o preu ajornat la resolució dels quals s'hagi produït dins dels tres mesos precedents a la declaració de concurs, de conformitat amb el que disposa l'article 69.
 • 9è Sol·licitar autorització perquè l'administrador inhabilitat pugui continuar al capdavant de l'empresa.
 • 10è Convocar la junta o assemblea de socis per nomenar les persones que han de cobrir les vacants dels inhabilitats.
 • 11è Concedir al deutor la conformitat per interposar demandes o recursos, aplanar-se, transigir o desistir quan la matèria litigiosa pugui afectar el seu patrimoni, excepte en accions d'índole no personal.
 • 12è En el concurs necessari, substituir les facultats d'administració i disposició sobre el patrimoni del deutor de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 i, en particular:
  • i) Adoptar les mesures necessàries per a la continuació de l'activitat professional o empresarial.
  • ii) Formular i sotmetre a auditoria els comptes anuals.
  • iii) Sol·licitar al jutge la resolució de contractes amb obligacions recíproques pendents de compliment si es considera convenient a l'interès del concurs.
  • iv) Presentar declaracions i autoliquidacions tributàries.
 • 13è En el concurs voluntari, intervenir les facultats d'administració i disposició sobre el patrimoni del deutor de conformitat amb el que disposa l'article 40.1 i, en particular:
  • i) Supervisar la formulació de comptes.
  • ii) Determinar els actes o operacions propis del gir o trànsit que per ser necessaris per a la continuïtat de l'activitat queden autoritzats amb caràcter general.
  • iii) Autoritzar o confirmar els actes d'administració i disposició de l'òrgan d'administració.
  • iv) Concedir al deutor l'autorització per desistir, aplanar-se totalment o parcialment, i transigir litigis quan la matèria litigiosa pugui afectar el seu patrimoni.
  • v) Autoritzar la interposició de demandes.
  • vi) Presentar declaracions i autoliquidacions tributàries.

c) En matèria laboral:

 • 1r Acomplir les resolucions judicials que hagin recaigut en la data de la declaració de concurs en procediments de modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, de trasllat col·lectiu, d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.
 • 2n Sol·licitar del jutge del concurs la modificació substancial de les condicions de treball i l'extinció o suspensió col·lectives dels contractes de treball en què sigui ocupador el concursat.
 • 3r Intervenir en els procediments de modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, de trasllat col·lectiu, d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada iniciats durant el concurs i, si escau, acordar-los amb els representants dels treballadors.
 • 4t Extingir o suspendre els contractes del concursat amb el personal d'alta direcció. 5è Sol·licitar del jutge que el pagament de les indemnitzacions derivades dels contractes d'alta direcció s'ajorni fins que la sentència de qualificació sigui ferma.
Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

d) Relatives a drets dels creditors:

 • 1r Modificar l'ordre de pagament dels crèdits contra la massa quan ho consideri convenient en els termes que preveu l'article 84.3.
 • 2n Elaborar la llista de creditors, determinar la inclusió o exclusió en la llista de creditors dels crèdits posats de manifest en el procediment, resoldre la inclusió de nous crèdits en la llista de creditors definitiva i informar sobre la inclusió de nous crèdits en la llista de creditors definitiva abans de l'aprovació de la proposta de conveni.
 • 3r Sol·licitar l'obertura de la fase de liquidació en cas de cessament de l'activitat professional o empresarial.
 • 4t Comunicar als titulars de crèdits amb privilegi especial que opta per atendre el seu pagament amb càrrec a la massa i sense realització dels béns i drets afectes. 5è Demanar al jutge la subsistència del gravamen en cas de venda de béns afectes a privilegi especial.
 • 6è Sol·licitar al jutge la realització de pagaments de crèdits ordinaris amb antelació quan estimi suficientment cobert el pagament dels crèdits contra la massa i dels privilegiats.

e) Funcions d'informe i avaluació:

 • 1r Presentar al jutge l'informe previst a l'article 75.
 • 2n Fer l'inventari de la massa activa amb el contingut de l'article 82.
 • 3r Proposar al jutge el nomenament d'experts independents.
 • 4t Avaluar el contingut de la proposta anticipada de conveni.
 • 5è Fer la llista de creditors i inventari definitius de conformitat amb el que preveu l'article 96.5.
 • 6è Avaluar el contingut del conveni, en relació amb el pla de pagaments i, si escau, amb el pla de viabilitat que l'acompanyi.
 • 7è Informar sobre la venda com un tot de l'empresa del deutor.
 • 8è Presentar al jutge del concurs informes trimestrals sobre l'estat de les operacions de liquidació i un informe final justificatiu de les operacions realitzades en la liquidació.
 • 9è Presentar al jutge un informe raonat i documentat sobre els fets rellevants per a la qualificació del concurs, amb proposta de resolució de concurs culpable o fortuït.
 • 10è Informar abans que el jutge acordi la conclusió del concurs pel pagament de la totalitat dels crèdits o per renúncia de la totalitat dels creditors reconeguts.
 • 11è Actualitzar l'inventari i la llista de creditors formats en el procediment en cas de reobertura.

f) Funcions de realització de valor i liquidació:

 • 1r Substituir els administradors o liquidadors quan s'obri la fase de liquidació.
 • 2n Presentar al jutge un pla de liquidació per a la realització dels béns i drets integrats en la massa activa del concurs.
 • 3r Sol·licitar al jutge la venda directa de béns afectes a crèdits amb privilegi especial.

g) Funcions de secretaria:

 • 1a Comunicació electrònica de la declaració de concurs a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • 2n Comunicar als creditors la declaració de concurs i l'obligació de comunicar els seus crèdits.
 • 3r Comunicar als creditors la llista de creditors provisional prevista a l'article 95.
 • 4t Rebre les comunicacions de crèdits dels creditors.
 • 5è Assistir al secretari del jutjat en la junta de creditors o presidir-la quan així ho acordi el jutge.
 • 6è Assistir a la junta de creditors.
 • 7è Informar de la declaració de concurs als creditors coneguts que tinguin la seva residència habitual, domicili o seu a l'estranger.
 • 8è Sol·licitar la publicitat registral a l'estranger de l'acta de declaració i d'altres actes del procediment quan així convingui als interessos del concurs.
 • 9è Exigir la traducció al castellà dels escrits de comunicació de crèdits de creditors estrangers.
 • 10è Fer les comunicacions telemàtiques previstes a la llei.

h) Qualssevol altres que aquesta Llei o altres lleis els atribueixin.

Les funcions indicades anteriorment s'han d'exercir de conformitat amb les previsions específiques per a les diferents classes de concursos i fases del procés concursal.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També podria interessar-te Empreses - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
 • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.