Quins drets tenen els accionistes o partícips d'una societat de capital?

Expliquem en detall la regulació dels drets dels accionistes

Les societats de capital, anònimes i limitades, són la forma jurídica més comuna i generalitzada per donar suport a una activitat empresarial. Més enllà de les societats unipersonals, resulta evident que la relació entre els socis és clau. Ara bé, quins drets tenen els accionistes o partícips d'una societat?

Es regulen a l'article 93 i s. de la Llei de societats de capital.

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

En els termes establerts en aquesta llei, i llevat dels casos que preveu, el soci té, com a mínim, els drets següents:

 • El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.
 • El d'assumpció preferent en la creació de noves participacions o el de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.
 • El d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials.
 • El d'informació.

Podem dividir aquests drets en dos grans grups: els de contingut polític o vinculats a la gestió de la societat, i els econòmics, aquells que permeten participar dels guanys principalment a través de dividends.

D'altra banda, aquests drets no són absoluts, i poden ser modulats pels estatuts, el tipus concret d'acció o participació que es posseeixi, etc.

Les participacions socials i les accions poden atorgar drets diferents. Les accions que tenen el mateix contingut de drets constitueixen una mateixa classe. Quan dins una classe es constitueixin diverses sèries, totes les que integren una sèrie han de tenir igual valor nominal.

Per a la creació de participacions socials i l'emissió d'accions que confereixin algun privilegi davant les ordinàries, s'han d'observar les formalitats que corresponguin en el cas concret.

Drets polítics

Els drets polítics són els que garanteixen la participació en la gestió de la societat. Podem esmentar, entre d'altres, els següents:

 • Dret d'assistència, de veu i vot a les juntes generals: a aquest dret se li poden posar mínims, o excloure'n directament algun tipus d'accions (a canvi d'un règim econòmic privilegiat, les anomenades accions sense vot). En principi, les decisions es prenen per majoria i en funció del capital representat pels títols que posseeixi cadascú, però poden ser necessàries majories qualificades o privilegiar, segons les legislacions, un determinat tipus d'accions.
 • Dret d'informació: és el pressupòsit lògic de l'anterior, ja que per poder exercir-lo cal estar al corrent de la marxa de la societat. S'ha de facilitar l'accés de l'accionista als comptes anuals, a l'informe de gestió i, en general, a qualsevol document que s'aprovi a la junta. Per descomptat, això inclou la petició d'aclariments en la mateixa junta, per bé que aquest és un punt on són habituals les friccions i les discussions sobre l'accés als torns de paraula i les respostes que es donen.
 • Dret d'impugnació d'acords socials: els accionistes i partícips poden impugnar judicialment aquells acords de les juntes que vulnerin la Llei, els estatuts, o que perjudiquin l'interès societari. A través d'aquesta es protegeix a si mateix i a la societat.
 • Dret a l'acció social de responsabilitat: més enllà de l'àmbit de les decisions adoptades en les juntes, per controlar el dia a dia de la gestió, els socis poden exercir l'acció social de responsabilitat quan consideren que els gestors estan lesionant els interessos de la societat.
 • Dret de convocatòria de junta: els socis que representin un 5% de la societat poden sol·licitar als administradors que convoquin una junta, i en cas que no se'ls atengui, plantejar-ho davant dels tribunals.
Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

Drets econòmics

Els drets econòmics permeten que l'accionista o partícip pugui participar en el repartiment dels guanys socials, si n'hi ha. En els drets econòmics hi ha, entre d'altres, els següents:

 • Dret al dividend: l'accionista o partícip té dret als beneficis que distribueixi la societat entre els seus socis, el dividend, en funció (amb matisos) del capital aportat. Convé tenir clar que la distribució o no de beneficis és una decisió de la Junta general. Sense beneficis no hi ha dividend, però que se n'hagin generat no implica l'obligatorietat de repartir-los.
 • Dret de subscripció preferent: és el dret preferent dels socis actuals a acudir a les ampliacions de capital o a les emissions d'obligacions convertibles, per evitar que les seves participacions quedin diluïdes. Aquest dret es valora econòmicament i pot ser transmès pels socis.
 • Dret de transmissió d'accions o participacions: consisteix en el dret dels socis a disposar de les accions o participacions. Aquest dret pot quedar limitat substancialment estatutàriament o legalment. És molt freqüent en societats limitades i en moltes societats anònimes per evitar l'entrada de socis indesitjats.
 • Dret a la quota de liquidació: si la societat es dissol, l'accionista té dret a la seva quota proporcional en la liquidació.
 • Dret de representació proporcional en el Consell d'Administració, per al supòsit de societats anònimes.
 • Dret de separació: en determinats supòsits (substitució de l'objecte social, trasllat del domicili a l'estranger, transformació en soc. comanditària o col·lectiva i, atenció, absència de repartiment de beneficis durant més de 5 anys en societats no cotitzades), els socis que no hagin aprovat aquests acords poden reclamar de la societat que se'ls liquidi el valor el de les seves accions, i abandonar la societat.
CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
 • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
 • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.