Ajudes per COVID-19

Informació per a novació d'operacions ja signades

Novació per a extensió dels terminis de venciment i/o carència de les operacions avalades

A BBVA volem ajudar-te a reduir l'impacte del coronavirus en el teu negoci. Si ets Autònom o Empresa i tens una operació formalitzada i avalada per l'ICO amb anterioritat al 18 de novembre de 2020 (data de publicació al BOE del Reial decret llei 34/2020) pots sol·licitar novació per a extensió dels terminis de venciment i/o carència de les operacions avalades per línia liquiditat, o només carència per línia inversió.

Per fer-ho hauràs de posar-te en contacte amb el teu gestor BBVA per sol·licitar la novació tenint en compte els requisits necessaris que t'indiquem a continuació.

T'informem que la data límit de sol·licitud serà el 15 de maig de 2021, inclòs.

En què consisteix?

  • Una extensió per un termini màxim de 3 anys del venciment, fins a un màxim de 8 anys.   
  • L'increment en la carència per un termini màxim de 12 mesos, fins a un màxim de 24 mesos
  • El principal corresponent a les quotes en període de carència es podrà acumular a l'última quota, prorratejar-se entre les quotes restants o amortitzar-se mitjançant una combinació d'ambdues, segons acord entre les parts. Si no s'arriba a un acord, es prorratejarà el principal corresponent a les quotes en període de carència entre les quotes restants.

Qui se'n pot beneficiar?

Els clients Autònoms, Pimes i Empreses amb operacions formalitzades i avalades per l'ICO que compleixin els criteris següents:

  • Que les operacions avalades hagin estat formalitzades amb anterioritat al 18 de novembre de 2020 (data de publicació al BOE del Reial decret llei 34/2020).
  • Que l'operació avalada no es trobi en situació de mora (impagada més de 90 dies) en la data de formalització de l'extensió. Tampoc no pot estar en situació de morositat cap altra operació d'aquest deutor amb l'entitat.
  • Que l'empresa no figuri en situació de morositat a CIRBE a data de formalització de l'extensió.
  • Que l'Entitat no hagi comunicat a l'ICO cap impagament de l'operació avalada de l'empresa en la data de formalització de l'extensió.
  • Que l'empresa no estigui sotmesa a un procediment concursal.
  • Que l'empresa compleixi amb els límits establerts en la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE.

Com se sol·liciten les ajudes?

La sol·licitud es fa a través del gestor habitual de BBVA, que aclarirà qualsevol dubte i indicarà com emplenar la documentació necessària. Pots cercar les oficines obertes a cada localitat.

Pots consultar més informació a la pàgina web d'ICO