Valor actual net (VAN)

És el valor que tindrien en el moment actual tots els cobraments i pagaments que es preveu que generi en el futur un determinat actiu financer. Per ‘portar’ o descomptar aquests fluxos, en general s'usa un tipus d'interès apropiat al risc i a l'horitzó temporal d'aquest actiu, sota la hipòtesi que es mantindrà sense canvis durant tota la vida de la inversió (aquesta premissa s'acostuma a usar per simplicitat operativa).