Hipoteca inversa

Una hipoteca inversa és un tipus de préstec hipotecari en què l'entitat bancària abona una renda mensual al client a canvi que aquest ofereixi el seu habitatge com a garantia. De manera molt resumida, funciona de manera inversa a una hipoteca normal.

Amb caràcter general, aquest tipus de producte financer està especialment adreçat a clients de més de 65 anys –encara que, segons l'entitat bancària, aquesta edat pot arribar a ser de 70 anys–, que ja tinguin un habitatge en propietat. A diferència de les hipoteques tradicionals, el client que subscriu la hipoteca inversa no ha de tornar el capital prestat, seran els seus hereus els que hagin de fer front a aquest cost. A canvi d'hipotecar el seu habitatge, el titular rebrà una renda mensual que pot ser temporal, vitalícia o de disposició única, en funció del que hagi contractat.

En el cas de la hipoteca inversa temporal, es percebrà una quota mensual pel període de temps fixat en el contracte. L'import total que es rebrà serà l'equivalent al valor de l'habitatge, per la qual cosa aquest tipus d'hipoteques proveeixen una quota mensual superior a la vitalícia, ja que tenen una durada limitada. Tanmateix, una vegada cobert el valor de l'habitatge, es deixarà de percebre la renda. En aquesta modalitat d'hipoteca inversa les rendes no tributen a l'IRPF.

Per part seva, la hipoteca inversa vitalícia garanteix una renda mensual per a tota la vida del titular de la hipoteca. Com que no hi ha una data de venciment, la renda mensual percebuda és inferior a la de les hipoteques inverses de tipus temporal. A més, aquest tipus de préstec pot disposar d'una assegurança de renda vitalícia que s'activaria en el moment en què la renda rebuda pel titular superi el màxim del valor de la hipoteca.

Si es contracta una hipoteca inversa de disposició única, es rebrà un únic pagament basat en el valor de taxació de l'habitatge al començament de la hipoteca.

És important assenyalar que una vegada consumit el valor de l'habitatge a través de les rendes mensuals no se'n perdria l'ús. A més, hi pot haver més d'un titular en la hipoteca, per la qual cosa només es veurà vençuda –en cas que sigui vitalícia o que no s'hagi complert el termini acordat–, quan hagin mort els dos titulars.

Pel que fa a la devolució del préstec hipotecari, és a càrrec dels hereus, que hauran de decidir entre vendre l'immoble i pagar la resta del deute, pagar el deute amb els seus propis fons o, en cas que no ho puguin fer, contractar una nova hipoteca per pagar el deute pendent.

També et podria interessar